De bedoeling

De bedoeling van ons onderwijs; volgend uit missie én motto

Het JdW-thuisgevoel:

Er heerst op het JdW een sfeer van openheid, vertrouwen en je verantwoordelijk voelen voor je eigen (leer)werk. Het is de bedoeling om langs deze lijn zowel het welbevinden van leerlingen als van docenten te versterken. Wanneer leerlingen en medewerkers goed in hun vel zitten, presteren ze beter. Het thuisgevoel staat voor positief waarderend onderwijs en het gevoel gezien te worden.

Gymnasiale ontwikkeling:

Het JdW biedt een stimulerend en ambitieus leerklimaat en wil zich kenmerken door een op ontwikkeling en op groei gerichte houding. 

Binnen ons onderwijs is er zowel aandacht voor het aanleren van vakkennis en –bekwaamheden op VWO+-niveau als voor het ontwikkelen van vaardigheden die belangrijk zijn voor het welbevinden en een evenwichtig leven. Het gymnasiale leren is merkbaar in de toename van de capaciteit van een leerling om zelf na te denken en kennis en vaardigheden flexibel toe te passen. Dat geldt ook zeker voor de vakken die ons onderscheiden van het atheneum: Grieks en Latijn. Ons onderwijs heeft de bedoeling om leerlingen wijzen van (wetenschappelijk en kritisch) denken aan te leren, een dialoog te leren voeren en begrip voor andere perspectieven te ontwikkelen. Binnen en buiten de vakken wordt er gestreefd naar verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod.  

De persoonlijke ontwikkeling van een leerling kan niet optimaal zijn zonder dat een leerling zichzelf leert verhouden tot andere mensen en de maatschappij c.q. wereld. Bij deze burgerschapsvorming is de context van de klassieke taal en de brede aandacht voor cultuur een extra decor van verwondering, zelfregulering en nieuwsgierigheid.

Eigentijds leren:

We willen een vooruitstrevend categoraal gymnasium zijn, dat zonder de tradities uit het oog te verliezen, met gebruikmaking van moderne én beproefde middelen, goed en actueel onderwijs verzorgt. Daarmee dragen we op een positieve manier bij aan een duurzame en toekomstgerichte maatschappij.

Verblijfsduur:

De leerlingen ronden de gymnasiumopleiding onder normale omstandigheden binnen zes jaar af. We streven naar een doorstroom van 95% van de leerlingen per jaarlaag.

Zelfstandig en zelfbewuste studenten:

Over 4 jaar zien we een duidelijke toename van actieve, betrokken, zichzelf regulerende leerlingen die hun verantwoordelijkheid nemen en zichzelf kunnen sturen richting een gymnasiumdiploma dat voor hen een adequate basis is voor succes in het vervolgonderwijs. 

Thuis in uitdagend onderwijs!

Start typing and press Enter to search