VII. Vrijwillige ouderbijdragen

Boeken 

Reguliere schoolboeken zijn voor de leerlingen gratis. Woordenboeken, Bosatlas, Binas e.d. zijn voor eigen rekening. Leerlingen dienen de voorgeschreven boeken zelf te bestellen bij Iddink, de boekenleverancier waarmee onze school een overeenkomst heeft. Er wordt door Iddink éénmalig een borg gevraagd van € 75,-. 

Vrijwillige ouderbijdragen 

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de vrijwillige ouderbijdragen voor de additionele kosten voor het schooljaar 2023-2024.  

Cambridge English

in schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen in de leerjaren 2, 3, 5 en 6 kiezen tussen regulier Engels en Cambridge Engels waarbij voor de lessen Cambridge Engels een vrijwillige ouderbijdrage van € 335,- (leerjaar 2 en 3) of € 167,50 (leerjaar 5) wordt gevraagd. De leerlingen die het Cambridge Engels programma volgen kunnen deelnemen aan de Cambridge Examens. De examenkosten hiervoor zijn voor rekening van de ouder(s). De leerlingen van leerjaar 6 zullen in schooljaar 2023-2024 twee lesuren Cambridge Engels of drie lesuren regulier Engels volgen.

Goethe en DELF

Voor het programma Goethe (versterkt Duits) en DELF (versterkt Frans) wordt een vrijwillige bijdrage van 150 euro per schooljaar gevraagd. Dit is exclusief examengeld. Zonder deze vrijwillige bijdragen is het niet mogelijk om deze extra programma’s aan te bieden.

Ontwikkelingen additionele kosten  

De school vraagt jaarlijks een ouderbijdrage voor de additionele kosten die niet door de overheid worden gefinancierd. Deze additionele kosten maken het mogelijk onderwijsactiviteiten te organiseren die het onderwijsprogramma verrijken. AlsJohan de Witt-gymnasium willen wij een school zijn die toegankelijk is voor alle leerlingen die deel willen nemen aan het onderwijs op onze school. Wij zijn van mening dat de additionele kosten geen belemmering mogen zijn om voor onze school te kiezen. Om deze reden hebben wij afgelopen schooljaar gezocht naar financiële ruimte en is het gelukt om de kosten sinds het schooljaar 2021-2022 met ruim 10% te verlagen. Voor schooljaar 2023-2024 zijn deze kosten en dus ook de vrijwillige bijdrage ongewijzigd.

De ouderbijdrage wordt voor het gemak via de firma Iddink geïnd. Iddink regelt ook de bestelling van de gratis schoolboeken. De ouderbijdrage is een vrijwillige keuze en het niet betalen vormt geen belemmering voor deelname aan activiteiten en het verstrekken van materialen. Omdat wij de hoge standaard van ons onderwijs willen blijven garanderen, verzoeken wij ouders akkoord te gaan met deze ouderbijdrage. Ouders met minimale financiële middelen kunnen hiervoor een beroep doen op hulp van de lokale stichting Leergeld of een afspraak maken met iemand van de schoolleiding voor een betalingsregeling.

Toelichting bij de additionele kosten  

Hieronder worden de kosten toegelicht waarvoor de school geen of onvoldoende overheidsfinanciering ontvangt.

Algemene kosten:  

Huur kluisje    

Dit zijn de kosten voor de huur van een kluisje.   

Activiteiten   

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende activiteiten plaats. Dit betreft mentoruitjes, Sinterklaas en andere kleinere activiteiten. Hiervoor is per klas een beperkt budget aanwezig. Verder zijn er kosten voor een mooie diplomamap met daarin een diploma, cijferlijsten en testimonia waarvan wij van mening zijn dat deze van een hoge kwaliteit moet zijn.   

Materiaalkosten  

Voor de diverse initiatieven die op school plaatsvinden, worden extra materialen aangeschaft.   

Sportoriëntatie   

Op sportgebied worden in de bovenbouw externe organisaties ingehuurd om een breed aanbod op sportgebied te kunnen realiseren. Hiervoor kunnen leerlingen inschrijven en zelf de keuze maken met welke sport ze nog graag kennis willen maken.  

Extra onderwijsactiviteiten  

Tijdens en ook naast het vaste curriculum worden er door de school extra activiteiten georganiseerd. Privatissimum is daar één van. Een activiteit waar leerlingen voor inschrijven en met een kleine groep aan de slag gaan met een onderwerp naar keuze. Uiteraard is deelname op vrijwillige basis en de ervaring leert dat dit soort extra-curriculaire activiteiten het enthousiasme van leerlingen naar boven haalt. Daarnaast is er in de JdW-uren veel extra aanbod waarvoor externe partijen worden ingehuurd. Naast privatissimum zijn er binnen de school nog veel meer andere initiatieven. Zo heeft onze school activiteiten op het gebied van muziek (schoolorkest, zang, kleine avond), debat, en is er ruimte voor robotica, programmeren en andere technische invullingen.  

Bèta-onderwijs  

In de bovenbouw worden er voor de bètavakken extra practicumlessen ingeroosterd zodat leerlingen beter in staat zijn de verbinding te leggen met de theorie. Door zelf te doen, beklijft de theorie beter. Verder blijkt dat door deze practicumlessen het enthousiasme voor de bètavakken toeneemt. Deze practicumervaring willen wij graag in een veilige omgeving en onder veilige
omstandigheden – met veiligheidsbrillen en laboratoriumjassen – aanbieden. Daarnaast worden er voor het Makerslab verschillende materialen aangeschaft waarmee leerlingen aan de slag kunnen en hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan.

LOB  

Een goede studiekeuze vergt een goede voorbereiding en begeleiding. Op het gebied van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding worden er in leerjaar 3 en 4 activiteiten georganiseerd zoals een beroepenavond en studiekeuzedag.  

Dagexcursies  

In verschillende leerjaren gaan wij met de leerlingen een dag op stap. De afgelopen schooljaren zijn wij op bezoek geweest bij het Rijksmuseum in Amsterdam, ProDemos, het Rijksmuseum en de Gevangenpoort in Den Haag, Naturalis en Corpus in Leiden en nog veel meer. Voor het eerste leerjaar wordt er aan het begin van het schooljaar een JdW-kamp georganiseerd.  

Proclamatie en Promotie  

Wij vinden het belangrijk om het schooljaar met de medewerkers en leerlingen in gezamenlijkheid af te sluiten, liefst in aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s). Voor de leerjaren 1 tot en met 5 vindt dit volgens traditie plaats in de Grote Kerk te Dordrecht. De proclamatie van leerjaar 6 vindt plaats in de Augustijnenkerk te Dordrecht.   

Tegemoetkoming in de schoolkosten 

Bij het Rijk kan een tegemoetkoming in de schoolkosten worden aangevraagd. Bij een gezinsinkomen van modaal of minder komt men in aanmerking voor een vergoeding. Voor meer informatie ziet www.rijksoverheid.nl

Vrijwillige bijdragen reiskosten

Voor de meerdaagse reizen die de school organiseert, zijn wij genoodzaakt een vrijwillige bijdrage ten grootte van de kostprijs te vragen. De reizen worden in rekening gebracht op het moment dat zij met zekerheid doorgaan. Zonder deze bijdragen zijn onze reizen niet mogelijk. De schoolleiding is met de oudervereniging in gesprek over het oprichten van een solidariteitsfonds voor ouders die door deze kosten in financiële moeilijkheden komen.