IV. VERZUIMBELEID

In het geval van ziekte of verlof

Leerlingen die ziek zijn, dienen door hun ouders via het ouderportaal van de schoolsite ziek gemeld te worden. Leerlingen die langer dan één dag ziek zijn, dienen iedere dag opnieuw te worden ziekgemeld. Indien een leerling niet ziek is gemeld of om andere niet door de ouders gemelde redenen afwezig is, wordt contact met thuis opgenomen. Leerlingen die tijdens een schooldag ziek worden, dienen zich ziek te melden bij een afdelingsleider. Ziekmeldingen kunnen ouders zelf invoeren in SOM en verlofaanvragen worden bij de afdelingsleider(per mail) aangevraagd. Op deze wijze is een goede controle mogelijk. In geval van langdurige ziekte wordt door de mentor contact opgenomen met de leerling of de ouders en kan de schoolarts worden ingeschakeld. In overleg met de mentor wordt de leerling dan in staat gesteld om thuis of bij terugkeer op school de gemiste stof en toetsen op aangepaste wijze in te halen. Met leerlingen die om andere redenen dan ziekte regelmatig afwezig zijn, wordt contact opgenomen door de afdelingsleider of de mentor. De leerplichtambtenaar ziet streng toe op ongeoorloofd verzuim. Luxe-verlof is in principe niet toegestaan. Hierbij kan gedacht worden aan absentie in verband met vertrek naar een vakantieadres op de schooldag voor een vakantie. De school is verplicht om in deze gevallen de leerplichtambtenaar in te lichten. 

In het geval van lesuitval 

Bij lesuitval door afwezigheid van een docent (in geval van reisbegeleiding, excursies, nascholing, buitengewoon verlof of ziekte) worden de leerlingen uit de klassen 1 en 2 gedurende het betreffende lesuur opgevangen. Deze leerlingen lopen dus niet “vrij” rond in een tussenuur, maar worden opgevangen door een junior studiecoach, onderwijsassistent of een andere docent. Van leerlingen wordt verwacht dat zij in die tijd opdrachten maken voor het uitvallende vak of huiswerk doen voor andere vakken. Als de lesuitval op het eerste of laatste lesuur valt, vervalt het lesuur meestal. De leerlingen worden dan later op school verwacht of mogen eerder naar huis. Om onnodige onrust te vermijden vinden er bij voorkeur geen uitgebreide aanpassingen van het rooster plaats. Klassen hebben niet meer dan twee ‘opvanguren’ op één dag. Om te voorkomen dat voorziene lesuitval steeds op dezelfde dagen terecht komt, variëren de dagen waarop vergaderd wordt. Dergelijke activiteiten staan vermeld in de jaarplanner. De meeste vergaderingen en studiebijeenkomsten worden gepland na 14.30 uur. Uiteraard wordt bij langdurige afwezigheid van een docent een oplossing gezocht, zodat de lessen zoveel mogelijk doorgang vinden.