Beloftes

Tien beloftes van het schoolplan 2022-2026: wat zien we over vier jaar concreet in de school?

  • We hebben zicht op het leren

Voor de vakken en persoonlijke ontwikkeling zijn leerlijnen en leerdoelen gemaakt en met leerlingen gedeeld in studiewijzers. Binnen de leerdoelen wordt onderscheid gemaakt tussen basisstof (moet voor een onvoorwaardelijke doorstroom worden beheerst en dus herhaald) en extra stof (verdiepend, verrijkend, etc.). Ook de samenhang tussen leerdoelen en de (stapel)verhouding tussen leerdoelen is voor leerlingen duidelijk.

We leren de leerlingen metacognitieve vaardigheden aan. Feedback geven en krijgen is daarbij één van de invloedrijkste interventies. Daarom werken we bewust met formatieve evaluatie, naast summatieve toetsing.

Ook met behulp van laptops in de klas worden formatieve mogelijkheden van bijvoorbeeld Office365 en Learnbeat ingezet om het leren te volgen.

  • We belonen ontwikkeling naast prestatie

In onze schoolcultuur is er plaats voor het belonen van excellentie met het predicaat (summa) cum laude. Een leerling die zichzelf sterk ontwikkelt, wordt óók beloond, gewaardeerd en gezien. We hebben over vier jaar een systeem met bijpassende middelen gevonden om alle leerlingen in hun ontwikkeling te zien en waarderen.

  • We activeren het denken

Door activerende didactiek toe te passen, stimuleren docenten de (denk)activiteit van de leerlingen.Voor een leerling die actief bezig is, vliegt een schooldag voorbij en beklijven de leeractiviteiten. Een docent is de leerling in de regel een stap voor en kijkt steeds naar de volgende stap die voor de leerling nog een uitdaging is. Omdat eigen gemaakte leermiddelen vaak stimulerender en motiverender zijn, wordt hieraan flink ontwikkeld. Dat wordt onder andere mogelijk gemaakt middels het teruggeven van besparingen (op kopieerkosten of zelfs op standaardmethoden als dat verantwoord is) in ontwikkeltijd voor de secties. Uit bestaande methodieken wordt een verantwoorde en activerende selectie gemaakt, passend bij de leerdoelen.

  • We bieden maatwerk waar het kan

Voor alle leerlingen is er een structureel onderwijsaanbod en een flexibel onderwijsaanbod en begeleiding. We zoeken naar een juiste organisatievorm om het totale aanbod een plaats te geven. Daarbij kan gedacht worden aan JdW-(project)dagen of flexibiliseren van het rooster. De lengte van de lessen is in de loop van deze planperiode passend gemaakt bij onze ambities en financiële kaders. 

De bedoeling en de kaders van het (te ontwikkelen) maatwerk wordt beschreven in een Richtingwijzer Maatwerk. Dit is een levend document omdat het benodigde maatwerk in de loop van dit plan kan evolueren.

  • We spreken met leerlingen over hun ontwikkeling

Leerlingbesprekingen zijn zoveel mogelijk samen met leerlingen, niet alleen over leerlingen. We hebben een goed systeem van (ontwikkelings)rapportage en ritme om dat te doen. Bij de leerlingbesprekingen overleggen de leerlingen met hun docenten, zodat er gezamenlijk een haalbaar plan kan worden gemaakt om achterstanden weg te werken, vast te houden wat ze al goed doen, of te excelleren op bepaalde gebieden. Op de ouderavonden wordt het plan in het bijzijn van mentoren en ouders door de leerling besproken.

  • Leerlingen oriënteren zich op wetenschap en cultuur

We hebben een leerlijn wetenschapsoriëntatie in de onder- en bovenbouw. Hiermee sluit ons onderwijs aan op de vaardigheden die centraal staan in het vervolgonderwijs. Concreet betekent dit dat vaardigheden zoals onderzoek doen, verslagleggen en gegevens verwerken merkbaar zijn ondergebracht in het curriculum van alle vakken. Ook bredere vaardigheden zoals samenwerken, probleemoplossend vermogen, plannen, creatief en kritisch denken, en ethiek hebben een plek gekregen in de leerlijn persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen hebben een kritische en onderzoekende houding ontwikkeld en behouden. Ze zijn niet verleerd nieuwsgierig te zijn en zijn door middel van onderzoekend leren meer expliciet in aanraking gekomen met het pre-wetenschappelijke karakter van het gymnasium.

Leerlingen worden op een brede en steeds meer vakoverstijgende manier in aanraking gebracht met diverse vormen van kunst en cultuur. Zij leren uitingen van kunst en cultuur duiden in hun context en leren hun smaak hierin te bepalen.

  • We bevorderen creativiteit en beweging

Leerlingen krijgen veel ruimte om zich creatief en sportief te ontwikkelen. Maakonderwijs, beeldende vakken, toneel, muziek, debat, en sportactiviteiten hebben een vanzelfsprekende positie. Dat is zichtbaar in het lesrooster en het aantal privatissima dat op dit gebied aangeboden wordt.

  • We werken bewust aan een veilige school en burgerschap 

Onze school investeert merkbaar in de goede vertrouwensband met onze leerlingen en elkaar. We hebben duidelijk regels over hoe we met elkaar omgaan. We hebben een pestprotocol, antipestcoördinator en vertrouwenspersonen. Voorkomen is echter beter dan genezen dus: er wordt adequaat geïntervenieerd om ongepast gedrag, intimidatie, agressie, pesten en diefstal te voorkomen. 

Onze leerdoelen bij burgerschapsvorming richten zich enerzijds op beschaafd gedrag in en om de school, maar anderzijds ook op het adequaat functioneren in maatschappelijke verbanden. Op een wat hoger abstractieniveau gaat het om het bijbrengen van kennis over de maatschappij, opdat een leerling kan functioneren als staats- en wereldburger. In deze planperiode hebben we de leerdoelen die aan burgerschap raken, geïnventariseerd en verantwoord. Het belang en kwaliteit van de maatschappelijke stage wordt in het kader van burgerschap vergroot.

  • We organiseren betekenisvolle reizen en excursies

Reizen en excursies worden onderbouwd vanuit de leerlijnen en leerdoelen van vakken, persoonlijke ontwikkelings- en burgerschapsdoelen. Vanuit een breedgedragen bedoeling wordt er gezocht naar voldoende gefaciliteerde begeleiders en de juiste plaats in de jaarplanner. Omdat reizen en excursies meestal niet uit de overheidsbekostiging kunnen worden betaald, wordt er afgestemd met de ouders c.q. de oudervereniging. Onder een vrijwillige bekostiging van 90% worden activiteiten geschrapt. Vanwege de betaalbaarheid in relatie tot de vrijwillige bijdragen, de lesuitval en belastbaarheid van het docententeam, duren reizen niet langer dan 8 dagen.

Leerlingen worden begeleid in hun ontwikkeling

We hebben doorlopende leerlijnen voor allerlei vormen van begeleiding. Omdat niet iedere leerling op dezelfde manier leert, en ook persoonlijke omstandigheden kunnen verschillen, bieden we waar nodig begeleiding aan. De begeleiding van mentoren, leerlingbegeleiders en decanen, richt zich op het helpen bij het verkrijgen van zelfinzicht, bij het maken van keuzes of bij het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief (zelfregulering). Ook interpersoonlijke vaardigheden in de echte en virtuele wereld worden getraind.

We richten ons in deze planperiode ook op het verschil in begeleiden tussen leerlingen; we herkennen en erkennen de verschillen. 

Per leerjaar zijn de begeleidingsambities uitgewerkt.

Een eerste aanzet wordt beschreven in de bijlage Visie op Leerlingbegeleiding en Decanaat.

Leerlingen doen een belangrijk en betekenisvol deel van hun schoolwerk op school onder deskundige begeleiding van docenten en studiecoaches; de school is daartoe uitnodigend ingericht.

jdw dordrecht schoolgids missie

Thuis in uitdagend onderwijs.

Start typing and press Enter to search