IV. VEILIGHEIDSBELEID

Regels

Het Johan de Witt-gymnasium is een zeer veilige school.  In de tevredenheidenquêtes (Scholen op de Kaart) geven de leerlingen de school een 9,7 voor veiligheid. Naast fysieke veiligheid zorgt de school voor een veilig schoolklimaat door het handhaven van de schoolregels. Belangrijke onderdelen van het veiligheidsbeleid zijn het antipestbeleid en de meldcode huiselijk geweld. 

Door de kleinschaligheid van de school komt pesten gelukkig niet veel voor. Mocht je wel gepest worden, is het belangrijk dat dit door jezelf of door je ouders/verzorgers zo snel mogelijk aan de mentor wordt gemeld. Leerlingen die jou of andere leerlingen pesten, worden uiteraard aangesproken. In geval van herhaald pestgedrag worden er passende maatregelen getroffen. De jaarlaagcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het antipestbeleid van de school. 

De rechten en plichten van onze leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling. Aan de hand van de 5 stappen van de meldcode bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Per 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Het is nu een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens bestaan van acute en/of structurele onveiligheid. Professionals hoeven nu dus niet meer langer te wachten tot een zaak zeer ernstig of levensbedreigend is geworden; complexe zaken kunnen al eerder bij Veilig Thuis worden gemeld. Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het nu verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Dit afwegingskader helpt bij het wegen van het huiselijk geweld, de ouderenmishandeling of de kindermishandeling en bij het beslissen wel of niet te melden.

Voor onze school is deze meldcode vastgesteld.