VII. COMMISSIES, RADEN EN VERENIGINGEN

VII.1 Medezeggenschap
In deze raad zijn alle geledingen die met de school te maken hebben vertegenwoordigd. Leerlingen, personeel en ouders vormen de medezeggenschapsraad. De rector is aanwezig bij de vergaderingen als adviseur en vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. Onderwerpen zoals het schoolplan en het formatieplan worden behandeld. Maar ook de ideeën en vragen uit de leerlingenraad en de oudervereniging worden besproken. Het speciale van deze raad is, dat alle geledingen werkelijk met elkaar om de tafel zitten. In discussies over onderwerpen kan juist op deze plaats een breed gedragen beleid ontstaan. Indien nodig kunnen commissies worden ingesteld die zich met deelgebieden bezighouden en voor een goede voorbereiding van de onderwerpen zorgen. De data van de vergaderingen zijn vermeld in de jaarplanner. De raad is te bereiken via mr@jdw.nl.

VII.2 Oudervereniging
De oudervereniging behartigt de belangen van leerlingen en ouders/verzorgers van de school. Om dit te bereiken voert ze regelmatig overleg met de schoolleiding, het schoolbestuur en de ouders in de medezeggenschapsraad. De kwaliteit van het onderwijs, organisatie en communicatie zijn bij dit overleg regelmatig terugkerende onderwerpen. In november wordt de algemene ledenvergadering gehouden, gekoppeld aan een themabijeenkomst voor ouders en docenten. Verder stimuleert de oudervereniging activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Zo geeft zij regelmatig een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld bijzondere projecten, buitenlandse concoursen en culturele manifestaties.

Vanaf het moment dat een leerling is ingeschreven bij het Johan de Witt- gymnasium zijn de ouders/verzorgers lid van de oudervereniging, tenzij ze laten weten daar geen prijs op te stellen. Jaarlijks wordt een vrijwillige contributie gevraagd. Meer over de oudervereniging vindt u op www.jdw.nl.

De aankondigingen van algemene vergaderingen worden per e-mail naar de leden verzonden, de notulen daarvan worden op de JdW-website geplaatst. Tussentijds brengt het bestuur verslag uit in de Johan, het blad van de Oudervereniging. Ook buiten de jaarvergadering wordt contact met de ouders op prijs gesteld: achter in de schoolgids leest hoe u de oudervereniging kunt bereiken met uw vragen of opmerkingen over het schoolleven en de school.

VII.3 Leerlingenraad
Onze school kent een actieve en ondernemende leerlingenraad, waarin vertegenwoordigers zitten uit alle klassen. Met acties en voorstellen spant de leerlingenraad zich in om het leer- en leefklimaat op school te verbeteren. De raad vergadert af en toe met de rector.

VII.4 Dordtse gymnasiastenclub “Vossius”
Het bloeiende Vossius is de leerlingenvereniging van het Johan de Witt-gymnasium. Het Vossiusbestuur, dat elk jaar in oktober na een spannende campagne wordt gekozen door de leerlingen van de school, bestaat uit een praeses (voorzitter), abactis (secretaris), quaestor (penningmeester) en enkele assessoren (assistenten). De belangrijkste doelstelling van Vossius is te zorgen voor een actief gymnasiumleven, ook buiten de lessen. Vossius organiseert vele buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten en het jaarlijkse kerstgala. Ook bij bijzondere gebeurtenissen organiseert Vossius allerlei activiteiten. Elke leerling voor wie de schoolbijdrage is voldaan, is lid van Vossius.

VII.5 Musae, de culturele leerlingenvereniging
Het bestuur van Musae bestaat uit een aantal leerlingen die hun sporen op cultureel gebied binnen onze school hebben verdiend. Ondersteund door enkele docent-mentoren organiseert Musae kleine en grote culturele evenementen binnen onze school, zoals de Kleine Avond en de Klassieke Muziekavond. Leerlingen uit alle klassen kunnen zich aanmelden bij Musae. Zij kunnen helpen met het maken van decors, regelen van licht en geluid enzovoort. Ter voorbereiding op een bijdrage aan deze avonden kunnen alle leerlingen auditie doen.

VII.6 Studium Generale
De Stichting Studium Generale is in 1993 opgericht. Eerst was het belangrijkste doel het bevorderen en handhaven van het categoraal gymnasiaal onderwijs. In de loop van de jaren zijn de activiteiten zich echter steeds meer gaan richten op het organiseren van cursussen voor ouders van leerlingen van het Johan de Witt-gymnasium. Voorbeelden hiervan zijn: Latijn en Grieks voor ouders van leerlingen in klas 1, cursus filosofie voor alle ouders.

VII.7 Stichting Reünisten
De Stichting Reünisten Johan de Witt-gymnasium onderhoudt contacten met de oud-leerlingen. Met een jaarlijkse e-mail worden oud-leerlingen op de hoogte gehouden van wat er op school gebeurt. Daarnaast organiseert de Stichting elke vijf jaar een reünie. Zo vierde de school in het najaar van 2018 haar 765-jarig bestaan en werd in november een drukbezochte reünie georganiseerd.